Národný športový predpis na rok 2017 pre autokros

01.03.2017 11:29
Národný športový predpis 2017 Autokros 

6. Majstrovstvá Slovenskej republiky v autokrose (MSR AX) 

6.1 Všeobecné ustanovenia pre MSR AX Pre rok 2017 sú vypísané majstrovstvá Slovenska v autokrose (ďalej len MSR AX) pre súťažiacich a jazdcov s platnou národnou alebo medzinárodnou licenciou vystavenou SAMŠ alebo niektorou ASN štátu patriaceho do CEZ. Podujatia MSR AX budú organizované podľa platných predpisov FIA CEZ AUTOCROSS CHAMPIONSHIP 2017. 

6.2 Vypísané klasifikácie pre MSR AX - TouringAutocross - TouringAutocross 1600 - Buggy 1600 - SuperBuggy 

6.3 Spôsobilé vozidlá 

Majstrovstvo je vypísaná pre: 

a) TouringAutocross (podľa aktuálnej Prílohy J, čl. 279A) a skupina H, vozidlá s prešlou homologáciou podľa národných predpisov (každé vozidlo musí mať potvrdenie materskej ASN, že spĺňa národné predpisy) alebo podľa predpisov pre CEZ RX majstrovstvá, čl. 8.1 /SuperCars (vozidlá so skončenou homologáciou). 

b)TouringAutocross 1600 TouringAutocross a skupina H podľa národných predpisov s nasledujúcimi výnimkami: iba 2WD autá do 1600 cm3; v prípade preplňovania je povinný restriktor s maximálnym vnútorným priemerom 45 mm, katalyzátor nie je povinný, hladina hluku 100 dB, bezpečnostná výbava musí zodpovedať aktuálnym FIA štandardom (okrem: palivová nádrž: originálna alebo nádrž vyrobená zo zliatiny s maximálnym objemom 20 l alebo homologovaná nádrž pre motoršport s prešlou homologáciou (plus 4 roky) + sedadlá a bezpečnostné pásy: prešlá homologácia (plus 5 rokov). 

Minimálne hmotnosti (včítane výbavy jazdca): 

do 1000 cm3 750 kg 

nad 1000cm3 do 1400cm 3 840 kg 

nad 1400cm3 do 1600cm3 930kg 

c) Buggy 1600 (do 1600 cm3) podľa národných predpisov predpisov (každé vozidlo musí mať potvrdenie materskej ASN, že spĺňa národné predpisy) alebo podľa čl. 279A Prílohy J 

d) Super Buggy (nad 1600 cm3 - do 4000 cm3) podľa národných predpisov (každé vozidlo musí mať potvrdenie materskej ASN, že spĺňa národné predpisy) alebo podľa čl. 279A Prílohy J 7 PRIEBEH PODUJATIA 

7.1 Bezpečnosť Počas všetkých súťaží, každý jazdec musí nosiť prilbu, a ohňovzdorný odev ako požaduje príloha L kapitola III, a musí byť riadne pripútaný bezpečnostnými popruhmi. 7.2. TRENINGY A INFORMÁCIE PRE JAZDCOV 

7.2.1 Dva merané tréningy sú povinné v každej divízii. Na prvý meraný tréning nastupujú jazdci podľa štartovných čísel, a na druhý v obrátenom poradí. Na jednom meranom tréningu sa môže zúčastniť len toľko vozidiel, aby na 1 vozidlo pripadlo 120m trate. Meraný tréning sa jazdí minimálne na 4 kolá od okamihu, kedy vozidlo prekročí cieľovú čiaru. Všetky kolá sú merané. Na základe najlepších časov jedného kola zo všetkých oficiálnych meraných tréningov sa určí štartovacia pozícia v prvej rozjazde. Každý jazdec musí absolvovať minimálne jedno merané kolo. Ak jazdec neabsolvuje ani jedno merané kolo, môže mu byť povolený štart do prvej rozjazdy na základe rozhodnutie RŠK. Autá z rôznych divízii pôjdu oddelene. 

7.2.2. Všeobecné pravidlá pre kvalifikáciu a finále Autá z rôznych divízii pôjdu oddelene. Štartovací rošt pre rozjazdy, semifinále a finále pozostáva z 10 áut rozdelených do štyroch radov (3-2-3-2). Najlepšie kvalifikovaný jazdec do rozjazdy, semifinále alebo finále ma právo zvoliť si pozíciu, za ním si môže zvoliť pozíciu druhý najlepší jazdec. Možnosť výberu pozície majú aj jazdci v druhom, treťom a štvrtom rade, nie je ale možné zmeniť rady. Pozície na štartovnom rošte musia byť označené na zemi. Ak jazdec nenastúpi do rozjazdy, nemôže namiesto neho nastúpiť iný jazdec, avšak jeho miesto na rošte môže zaujať iný jazdec z jeho radu. 

7.2.3 KVALIFIKÁCIA K dispozícii budú tri kvalifikačné rozjazdy. 1. rozjazda: podľa klasifikácie z meraného tréningu 2. rozjazda: podľa klasifikácie z prvej rozjazdy; 3. rozjazda: podľa klasifikácie z druhej rozjazdy; 

7.2.3.1 Zloženie rozjazdy bude zostavené takto: Po meraných tréningoch a po 1. a 2. rozjazde, organizátor vydá poradie jazdcov od prvého po posledné miesto (podľa toho budú určené štartovacie pozície) Títo jazdci budú rozdelený do skupín, pričom bude zachovaný rovnaký počet áut v skupinách. Maximálny počet áut v jednej skupine bude 10. Skupina s najnižším počtom áut, musí byť posledná. Počet skupín nemôže byť zmenený po prvej rozjazde. 

7.2.3.2 Jazdci budú zoradený do skupín nasledovne: ak existujú tri skupiny 1. jazdec bude mať prvú pozíciu v 1. skupine, 2. jazdec bude mať prvú pozíciu v 2. skupine, 3.jazdec bude mať prvú pozíciu v 3.skupine. 4. jazdec bude mať 2. pozíciu v 1. skupine, 5. jazdec bude mať 2. pozíciu v 2. 6.jazdec bude mať 2.pozíciu v 3.skupine atď. až do posledného jazdca. 

7.2.3.3 V každej rozjazde budú jazdci klasifikovaní podľa počtu dokončených kôl. Pre tých jazdcov, ktorí ukončili rovnaký počet kôl, bude rozhodovať čas prekročenia cieľovej čiary. Medzi jazdcami s rovnakým počtom bodov zo skupín, bude rozhodovať čas. Jazdec, ktorý príde prvý bude ocenený 1 bodom, druhý - 2 body, tretí - 3 body, a tak ďalej. Jazdcom, ktorí dokončili menej kôl ako víťaz bude pripočítaných navyše 5 bodov. Tí jazdci, ktorí nenastúpili na štart rozjazdy budú mať 90 bodov. Tí jazdci, ktorí boli vylúčení z rozjazdy budú mať 95 bodov. Iba tí, ktorí získali celkovo maximálne 21 bodov v dvoch rozjazdách budú kvalifikovaný do semifinále a finále 

7.2.3.4 Semifinále a finále Klasifikácia bude vypracovaná po skončení kvalifikačných rozjázd započítaním bodov z najlepších dvoch rozjázd. V prípade nerozhodného výsledku, rozhodnú body získané v rozjazde, ktorá nebola započítaná , za predpokladu, že súťažiaci majú rovnaký počet kôl. Pri ďalšom nerozhodnom výsledku, rozhoduje najlepší čas dosiahnutý v rozjazdách. 

Uskutočnia sa dve semifinálové jazdy (v prípade, že je minimálne 14 kvalifikovaných jazdcov po troch kvalifikačných rozjazdách) a finále. 

Prvých 20 jazdcov po troch kvalifikačných rozjazdách sa zúčastní v semifinále. Tí, ktorí sa po troch kvalifikačných rozjazdách umiestnili na 1., 3., 5., ...19 mieste budú v prvom semifinále a tí, ktorí sa umiestnili na 2., 4.,6.,.....20 mieste budú v druhom semifinále. Prví piati z každého semifinále postúpia do finále. O postavení jazdcov na štarte finále rozhodne výsledok zo semifinále. Prvý si miesto na finálovom rošte vyberá ten víťaz semifinále, ktorý dosiahol lepší výsledok po kvalifikačných rozjazdách, druhý si vyberá zo zvyšných dvoch miest na prvej štartovej čiare. Tretie miesto na prvej štartovej čiare pripadne tomu z jazdcov umiestnených na druhom mieste v semifinále, ktorý dosiahol lepší výsledok po kvalifikačných rozjazdách, atď. Pozícia 11-20 v celkovom poradí súťaže bude rozdelená takto: 11. a 12. miesto si rozdelia jazdci, ktorí sa umiestnili na šiestom mieste vo svojich semifinálových jazdách, pričom 11. miesto získa ten, ktorý dosiahol lepší výsledok po kvalifikačných rozjazdách. Podobne 13. a 14. miesto si rozdelia jazdci ktorí sa umiestnili na siedmom mieste vo svojich semifinálových jazdách pričom 13. miesto získa ten z nich, ktorý dosiahol lepší výsledok po kvalifikačných jazdách, a tak ďalej. 

8. Všeobecné 

8.1 Štartujúci je akýkoľvek jazdec, ktorý bol administratívne a technicky prebraný a prešiel štartovú čiaru v tréningu silou motora vozidla. 

8.2 Zastavenie závodu: V rozjazde sa opakuje celkový počet kôl. V semifinále a finále: podľa článku 18 všeobecných predpisov 

8.2.1 Ak signalizácia na konci rozjazdy bude zobrazovať nedopatrením niečo iné, ako bol v skutočnosti absolvovaný počet kôl, RŠK môže navrhnúť opakovanie jazdy. 

8.2.2. Ak signalizácia nechtiac meškala, výsledky budú stanovené v súlade s pozíciou v tom okamihu, kedy sa malo končiť - podľa ZU 

8.2.3 Ak je to potrebné zastaviť závod v prípade núdze z bezpečnostných dôvodov alebo preto, že bol chybný štart, malo by tak byť urobené mávaním červenou vlajkou na všetkých postoch traťových komisárov. To znamená, že jazdci musia okamžite ukončiť preteky a postupuje pomaly postupovať, podľa pokynov traťových komisárov. Riaditeľ podujatia rozhodne, ktoré vozidlá budú mať povolené znovu štartovať, s výnimkou podmienok stanovených v 8.2.5 nižšie. 

8.2.4. Opakovaný štart bude povolený len vtedy ak: a) červená zástava bola ukázaná počas rozjazdy; b)ak nastane situácia podľa bodu 8.2.1. V oboch prípadoch iba účastníci v prvom štarte majú právo nastúpiť na opakovaný štart a obsadiť rovnaké miesto ako v predchádzajúcom štarte. Ak jazdec pri štarte úmyselne pôsobí obštrukcie, môže byť diskvalifikovaný Ak je semifinálová alebo finálová jazda zastavená červenou vlajkou, tak jazdci, ktorí odštartovali vo finále, ale do opakovaného finále nemôžu nastúpiť budú v klasifikovaní pred jazdcami, ktorí do finále nenastúpili vôbec. 

8.2.5 Počas štartu, v prípade, že jazdec úmyselne spôsobí opakovaný štart kvôli tiesneniu alebo blokovaniu, môže byť diskvalifikovaný. 

8.3. Štart Na začiatku procesu bude ukázaná tabula s číslicou 5(5sekúnd do štartu). Potom, bude odštartované, rozsvietením zeleného svetla. Mal by byť elektronický systém na signalizáciu predčasného štartu na každej štartovacej čiare. Vzdialenosť vozidla od štartovej čiary musí byť v rozpätí 15+/- 5cm. Je povinné zhotoviť video záznam zo štartu tak, aby v zábere boli súčasne všetky vozidlá a štartovacie svetlá. Meranie času bude elektronické s presnosťou minimálne na stotiny sekundy. Na vozidlách bude použitý transponder Mylaps X260, Mylaps auto, alebo X2 Transponder auto. Bude nainštalovaný na pravej prednej strane vozidla. 

8.4 Chybný štart Na určenie predčasného štartu budú určení rozhodcovia faktu pre každú štartovú čiaru. Okrem toho musí byť pre každé vozidlo použité technické zariadenie na odhalenie chybného štartu Predčasný štart bude vyhlásený, ak auto opustí svoje východiskové miesto pred tým ako je zelené svetlo zapnuté. Akýkoľvek pohyb vozidla v rámci svojej štartovacej pozície nie je považovaný za chybný štart ak vozidlo neprekročí štartovú čiaru pred rozsvietením zeleného svetla. V prípade chybného štartu bude závod zastavený a závod musí byť nanovo odštartovaný. V prípade predčasného štartu budú štartové svetlá automaticky zablokované a začnú blikať žlté svetlá. Ak dôjde k predčasnému štartu v rozjazde, jazdec bude upozornený pomocou vlajky, a dostane penalizáciu 5 sekúnd. Ak ten istý vodič spôsobí druhý predčasný štart v tej istej rozjazde, bude vylúčený z rozjazdy a bude mu pripísaných 95 bodov za rozjazdu. Ak bude predčasný štart v semifinále alebo finále, jazdec ktorý spôsobí predčasný štart bude potrestaný stratou 5 bodov v klasifikácii majstrovstiev. Ak ten istý jazdec spôsobí druhý predčasný štart v tom istom semifinále alebo finále, nebude mu dovolené odštartovať v opakovanom štarte a bude zaradený ako posledný v semifinále alebo finále pred jazdcov, ktorí v semifinále(finále) neštartovali a okrem toho sa mu zachová aj trest za prvý predčasný štart, t.j. strata 5 bodov v kvalifikácii šampionátu. 

8.5 Nehody a technické poruchy Ak dva alebo viac automobilov odíde z rozjazdy, musia byť klasifikované vo vzťahu k sebe navzájom v poradí v akom naposledy prekročili cieľovú čiaru, alebo podľa ich štartovacej pozície, ak sa to stane v prvom kole. 

9 Klasifikácia:

 V každej zo štyroch divízií budú body udeľované v súlade so Športovými predpismi pre FIA majstrovstvá Európy v autokrose. 

Zaradenie jazdcov vo finále a semifinále bude vykonané podľa nasledujúceho poradia: 

Po prvé, jazdci, ktorí dokončili stanovený počet kôl v poradí v akom prekročili cieľovú čiaru. 

Po druhé, jazdci, ktorí nedokončili stanovený počet kôl, musia byť klasifikovaní v poradí podľa počtu dokončených kôl. 

Po tretie, jazdci diskvalifikovaní predčasne vo finále a semifinále, budú mať body podľa poradia v akom boli vylúčení. 

Po štvrté, jazdci, ktorí nevyštartovali sa zaraďujú individuálne podľa ich postavenia na štarte. 

Po piate, RŠK môže rozhodnúť o poradí vo výsledkoch ako trest za nešportové správanie 

Prví 20-ti jazdci ktorí sa kvalifikovali do finále , budú mať udelené body. Ak jazdec ktorý sa kvalifikoval je diskvalifikovaný , RŠK musí rozhodnúť, či ďalší jazdec, sa posunie o jednu klasifikáciu vyššie. 

Najlepším 10-tim jazdcom po troch kvalifikačných jazdách budú pridelené body podľa nasledujúceho kľúča: 10 bodov za prvé miesto, 9 bodov za druhé miesto, 8 bobov za tretie miesto, atď. 

Body sa udeľujú aj po finále: 

1.miesto 25 bodov 

2.miesto 22 bodov 

3.miesto 20 bodov 

4.miesto 18 bodov 

5.miesto 16 bodov 

6.miesto 15 bodov 

7.miesto 14 bodov 

8.miesto 13 bodov 

9.miesto 12 bodov 

10.miesto 11 bodov

11.miesto 10 bodov 

12.miesto 9 bodov 

13.miesto 8 bodov 

14.miesto 7 bodov 

15.miesto 6 bodov 

16.miesto 5 bodov 

17.miesto 4 body 

18.miesto 3 body 

19.miesto 2 body 

 20.miesto 1 bod 

Nasledovní jazdci budú na konci roka vyhlásení za Majstrov Slovenska v autokrose. 

- jazdec, ktorý získal najvyšší počet bodov v TouringAutocross 

- jazdec, ktorý získal najvyšší počet bodov v TouringAutocross 1600 

- jazdec, ktorý získal najvyšší počet bodov v Buggy 1600 

- jazdec, ktorý získal najvyšší počet bodov v SuperBuggy 

Ak v MSR AX zvíťazí jazdec s licenciou vydanou inou ASN ako SAMŠ, bude vyhlásený za majstra SR iba ak štartoval na všetkých podujatiach ktoré sa uskutočnili na území SR. 

 

10. Slovenský autokrosový pohár (SAP) 

10.1 Všeobecné ustanovenia pre SAP Pre rok 2017 je vypísaný Slovenský autokrosový pohár (ďalej SAP) pre držiteľov licencie vydanou SAMŠ. Podujatia zaradené do SAP sa uskutočnia podľa príslušných medzinárodných predpisov, národných športových predpisov a zvláštnych ustanovení k jednotlivým podujatiam. 

10.1.1 Podmienky účasti v SAP. V kategórii D6 Junior môže štartovať jazdec s platnou celoročnou licenciou do veku 18 rokov (vrátane roku v ktorom dovŕši 18 rokov). Jazdci divízie junior musia povinne používať ochranu krčnej chrbtice tzv. „nákrčník“ 

10.1.2 Spôsobilé vozidlá pre SAP. vozidlá s platným preukazom športového vozidla - Touring autocross - Touring autocross 1600 - Buggy1600 - Super Buggy - Junior Buggy - D5, D6, D7, D8 - Supercars - STC 

10.1.3 Rozdelenie prípustných vozidiel do divízií 

divízia D6 vozidlá skupiny D6, STC a Touring autocross s objemom motora do 1600 cm3 s pohonom jednej nápravy 

divízia D5-2000 vozidlá skupiny D5, D6, STC a Touring autocross s objemom motora do 2000 cm3 s pohonom jednej nápravy 

divízia D5 vozidlá skupiny D5, D6, STC, Supercars a Touring autocross s objemom motora do 4 000 cm3 s pohonom jednej, alebo oboch náprav 

divízia D6 Junior vozidlá skupiny D6 a Touring autocross s objemom motora do 1600 cm3 s pohonom jednej nápravy divízia 

D7 vozidlá skupiny D7, D8,Super Buggy, Junior Buggy a Buggy 1600 s objemom motora do 4000 cm3 s pohonom jednej, alebo oboch náprav. divízia 

D7-Z vozidlá skupiny D7 s objemom motora do 4000 cm3 s pohonom jednej nápravy divízia 

D8 vozidlá skupiny D8, Junior Buggy a Buggy 1600 s objemom motora do 1600 cm3 

 

10.1.4 Vypísané kategórie v SAP D5, D5-2000, D6, D6 Junior, D7, D7-Z, D8, Buggy 

10.1.5 Hodnotenie SAP Body na podujatiach SAP sa budú prideľovať systémom MSR AX. V divízii Buggy budú pridelené body za absolútne poradie jazdcom divízií D7, D7-Z a D8 na tých podujatiach SAP, kde budú tieto divízie zlúčené do spoločnej rozjazdy. Počet započítaných výsledkov sa rovná počtu uskutočnených pretekov. 

10.2 Priebeh podujatia SAP 

10.2.1 Meraný tréning Bude organizovaný jeden meraný tréning. Jazdci, ktorí sa nezúčastnia meraného tréningu, môžu štartovať iba so súhlasom riaditeľa pretekov. V štartovnom rošte budú zaradení až za jazdcami, ktorí meraný tréning absolvovali. Zoradení budú podľa výšky štartovného čísla vzostupne (najnižšie číslo vpredu, najvyššie vzadu). 

10.2.2 Rozjazdy Budú organizované 3 série kvalifikačných rozjázd podľa pravidiel MSR AX. Jazdec, ktorý príde prvý, bude ocenený 1 bodom, druhý 2 body, tretí 3 body a tak ďalej. Týmto spôsobom budú pridelené body aj jazdcom, ktorí absolvujú menej kôl ako víťaz rozjazdy. 

10.3 Osobitné ustanovenia V prípade ak sa podujatie SAP uskutoční spoločne s podujatím MSR AX bude aj priebeh SAP v súlade s pravidlami pre MSR AX. Ak jazdec prednou časťou svojho vozidla vrazí do súperovho vozidla a v dôsledku toho získa pozíciu bude toto považované za nešportové správanie a jazdec bude z danej jazdy vylúčený riaditeľom pretekov. Ak však do odjazdenia jedného kola od okamihu kolízie uvoľní takto získanú pozíciu poškodenému jazdcovi, môže riaditeľ od trestu upustiť. Ak jazdec vráža prednou časťou svojho vozidla do súperovho vozidla opakovane, môže ho riaditeľ vylúčiť za nešportové správanie aj v prípade, ak uvedeným konaním nezíska pozíciu. 

 

11. Regionálny autokrosový pohár (RAP)

11.1 Podmienky hodnotenia v seriáli RAP V seriáli RAP budú hodnotení jazdci, ktorí sú držiteľmi celoročnej licencie SAMŠ s obmedzením a jazdci, ktorí sa do seriálu zaregistrujú. Vyplnenú a podpísanú žiadosť o registráciu do seriálu RAP zasielajú jazdci Komisii AX a RX SAMŠ alebo ju odovzdajú najneskôr pri administratívnom preberaní na prvom podujatí, ktorého sa zúčastnia. Zároveň musia uhradiť registračný poplatok vo výške 20,00 €. Zoznam registrovaných jazdcov do seriálu RAP vedie Športová komisia autokrosu a rallykrosu SAMŠ. Jazdci z dennou licenciou nemôžu byť hodnotení v seriáli RAP, sú vyhodnotení iba v rámci podujatia. V kategórii H4 Junior môže štartovať iba jazdec s platnou celoročnou licenciou do veku 18 rokov (vrátane roku v ktorom dovŕši 18 rokov) 

11.2 Spôsobilé vozidlá pre RAP. 

Vozidlá s platným preukazom športového vozidla: 

- Touring autocross 

- Touring autocross 1600 

- Supercars 

- STC 

- D5, D6, D7, D8 

- Vozidlá, ktoré sú v súlade s technickými predpismi pre niektorú zo skupín D5, D6, D7, D8. 

Testovanie sa môže uskutočniť aj pred začiatkom súťaže. 

11.3 Bezpečnostná výbava Jazdci RAP musia používať minimálne: 

- sedadlo vozidla podľa štandardu FIA aj po skončení životnosti, resp. „športové“ sedadlo 

- bezpečnostné pásy podľa štandardu FIA aj po skončení životnosti nevykazujúce známky poškodenia minimálne 4-bodové 

- kombinézy so skončenou homologáciou, resp. kombinézy bez homologácie 

- prilby so skončenou homologáciou alebo prilby schválené pre cestnú premávku 

- obuv pevná nad členky. 

- jazdci divízie junior musia povinne používať ochranu krčnej chrbtice tzv. „nákrčník“ 

 

11.4 Rozdelenie prípustných vozidiel do divízií: 

divízia H1 vozidlá s objemom motora do 1600 cm3 s pohonom jednej nápravy 

divízia H2 vozidlá nad 1600 cm3 s pohonom jednej nápravy 

divízia H3 vozidlá s objemom motora do 4 000 cm3 s pohonom jednej, alebo oboch náprav 

divízia H4 Junior vozidlá s objemom motora do 1600 cm3 s pohonom jednej nápravy 

divízia H5 autokrosové špeciály s objemom motora do 4 000 cm3 

 

11.5 Vypísané divízie v RAP H1, H2, H3, H4, H5 

11.5.1 Hodnotenie RAP Body na podujatiach RAP sa budú prideľovať systémom MSR AX. Víťazi RAP budú vyhodnotení na koncoročnom vyhodnotení disciplíny. Počet započítaných pretekov sa rovná počtu uskutočnených podujatí. 

11.6 Školenie pre jazdcov RAP Všetci účastníci súťaže RAP sú povinní zúčastniť sa rozpravy, ktorú zabezpečí organizátor.